Evgeny Evstigneev (1926-1992), grave monument

Evgeny Evstigneev (1926-1992), grave monument

Evgeny Evstigneev (1926-1992), grave monument