Monument to M.Yu. Lermontov in Podolsk

Monument to M.Yu. Lermontov in the Park. V. Talalikhina, Podolsk