Monument to M.Yu. Lermontov in Podolsk 2

Monument to M.Yu. Lermontov in the Park. V. Talalikhina, Podolsk