Sambo founder Vasily Oschepkov monument

Sambo founder Vasily Oschepkov monument

Sambo founder Vasily Oschepkov monument