Ryazan, monument to Tsiolkovsky

Ryazan, monument to Tsiolkovsky

Ryazan, monument to Tsiolkovsky