Monument to Vasily Polenov

Monument to Vasily Polenov