Monuments reveal

Story behind monument

Vasily Ivanovich Bazhenov by I. Nekrasov

Vasily Ivanovich Bazhenov by I. Nekrasov

Vasily Ivanovich Bazhenov by I. Nekrasov