Monument to chimneysweep in Kharkov

Kharkov Monument to chimney-sweep in Kharkov

Monument to chimneysweep in Kharkov