Novokuznetsk, Kemerovo region. Stork monument

Novokuznetsk, Kemerovo region. Stork monument

Novokuznetsk, Kemerovo region. Stork monument