Kuban Technological University. Monument to M.V. Lomonosov

Kuban Technological University. Monument to M.V. Lomonosov