Monument to Taras Shevchenko in Baku

Monument to Taras Shevchenko in Baku