Monument to Clara Luchko, detail

Monument to Clara Luchko, detail