Monument to Lemon in Pavlovo of Nizhny Novgorod region 1

Monument to Lemon in Pavlovo of Nizhny Novgorod region

Monument to Lemon in Pavlovo of Nizhny Novgorod region