Shoeshiner. Nizhny Novgorod, Russia

Shoeshiner. Nizhny Novgorod, Russia

Shoeshiner. Nizhny Novgorod, Russia