Shakhty, Rostov region. Monument to the blind

Shakhty, Rostov region. Monument to the blind

Shakhty, Rostov region. Monument to the blind