Monuments reveal

Story behind monument

Thirst. Fragment of the tombstone to Vsevolod Rozhdestvensky. Sculptor A.V. Semchenko, architect O.N. Bashinsky, ZB Tomashevskaya. 1986