Thirst. Fragment of the tombstone to Vsevolod Rozhdestvensky. Sculptor A.V. Semchenko, architect O.N. Bashinsky, ZB Tomashevskaya. 1986

Thirst. Fragment of the tombstone to Vsevolod Rozhdestvensky. Sculptor A.V. Semchenko, architect O.N. Bashinsky, ZB Tomashevskaya. 1986

Thirst. Fragment of the tombstone to Vsevolod Rozhdestvensky. Sculptor A.V. Semchenko, architect O.N. Bashinsky, ZB Tomashevskaya. 1986