Sunny artist Andrey Pozdeyev monument in Krasnoyarsk. 2000. Author – sculptor Yuri Zlotya

Sunny artist Andrey Pozdeyev monument in Krasnoyarsk. 2000. Author - sculptor Yuri Zlotya

Sunny artist Andrey Pozdeyev monument in Krasnoyarsk. 2000. Author – sculptor Yuri Zlotya