Fragment of gravestone of AF Turchaninov. 1792. Marble, bronze, porphyry

Fragment of gravestone of AF Turchaninov. 1792. Marble, bronze, porphyry

Fragment of gravestone of AF Turchaninov. 1792. Marble, bronze, porphyry