Krasnoye, Donetsk region. Monument to Prokofiev. Opened 21 April, 1991

Krasnoye, Donetsk region. Monument to Prokofiev. Opened 21 April, 1991

Krasnoye, Donetsk region. Monument to Prokofiev. Opened 21 April, 1991