Opened 31.07.2015 ‘Walk of fame’ in the cinema of Omsk. The first star belongs to Lyubov Polishchuk

Opened 31.07.2015 'Walk of fame' in the cinema of Omsk. The first star belongs to Lyubov Polishchuk

Opened 31.07.2015 ‘Walk of fame’ in the cinema of Omsk. The first star belongs to Lyubov Polishchuk