Ulyanovsk, monument to the novel by Goncharov ‘Oblomov’

Ulyanovsk, monument to the novel by Goncharov 'Oblomov'

Ulyanovsk, monument to the novel by Goncharov ‘Oblomov’