Monument to NM Karamzin, city of Ostafyevo 1911

Monument to NM Karamzin, city of Ostafyevo 1911

Monument to NM Karamzin, city of Ostafyevo 1911