Monument to Anton Chekhov in Serpukhov, side view

Monument to Anton Chekhov in Serpukhov, side view