Monument to the samovar in Gorodets, Nizhny Novgorod region

Monument to the samovar in Gorodets, Nizhny Novgorod region