Portrait of Andrey Voronikhin. Engraving by V. A. Bobrov

Portrait of Andrey Voronikhin. Engraving by V. A. Bobrov

Portrait of Andrey Voronikhin. Engraving by V. A. Bobrov