Work by Krasnoyarsk sculptor Anton Tyryshkin. Stork monument in Novokuznetsk

Work by Krasnoyarsk sculptor Anton Tyryshkin. Stork monument in Novokuznetsk

Work by Krasnoyarsk sculptor Anton Tyryshkin. Stork monument in Novokuznetsk