Stork and baby monument in Nizhny Tagil

Stork and baby monument in Nizhny Tagil

Stork and baby monument in Nizhny Tagil