Nizhny Novgorod, monument to the character of Sergei Mikhalkov’s ‘Uncle Styopa’

Nizhny Novgorod, monument to the character of Sergei Mikhalkov's 'Uncle Styopa'

Nizhny Novgorod, monument to the character of Sergei Mikhalkov’s ‘Uncle Styopa’