IP Martos. Gravestone of SS Volkonskaya. 1782. Marble. Moscow, The Tretyakov Gallery

SS Volkonskaya. 1782. Marble. Moscow, The Tretyakov Gallery

SS Volkonskaya. 1782. Marble. Moscow, The Tretyakov Gallery