Ulyanovsk region, monument to Kolobok

Ulyanovsk region, monument to Kolobok

Ulyanovsk region, monument to Kolobok