Lifenews photo – cemetery monument to Lyubov Polishchuk

Lifenews photo - cemetery monument to Lyubov Polishchuk

Lifenews photo – cemetery monument to Lyubov Polishchuk