Novodevichie cemetery, grave of M.L. Rostropovich and G.P. Vishnevskaya

Novodevichie cemetery, grave of M.L. Rostropovich and G.P. Vishnevskaya

Novodevichie cemetery, grave of M.L. Rostropovich and G.P. Vishnevskaya