Yuri Yakovlev as Lieutenant Rzhevsky in the film ‘Hussar Ballad’

Yuri Yakovlev as Lieutenant Rzhevsky in the film 'Hussar Ballad'