M.M. Plisetskaya – Mistress of the Copper Mountain, ‘Stone Flower’. Porcelain, 1959

Mistress of the Copper Mountain, 'Stone Flower'. Porcelain, 1959

Mistress of the Copper Mountain, ‘Stone Flower’. Porcelain, 1959