Yaryzh, the horse monument in Voronezh

Yaryzh, the horse monument in Voronezh

Yaryzh, the horse monument in Voronezh