Vladimir. st. Bolshaya Moskovskaya, 15. Sculpture Boy with a slingshot, 2021

Vladimir. st. Bolshaya Moskovskaya, 15. Sculpture Boy with a slingshot, 2021