Altai Mountain Carved Icon

Altai Mountain Carved Icon of Virgin with a Child

Altai Mountain Carved Icon