Tulamashzavod, Bust of V.M. Ryabikova

Tulamashzavod, Bust of V.M. Ryabikova