Monuments reveal

Story behind monument

Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film ‘Spring on Zarechnaya Street’) in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan

Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film 'Spring on Zarechnaya Street') in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan

Monument to Russian actor Nikolai Rybnikov as Sasha Savchenko (film ‘Spring on Zarechnaya Street’) in Zaporozhie. November 15, 2013. Sculptor Tigran Akobyan