TV presenter Valentina Leontieva, sports commentator Nikolay Ozerov and entertainers Gennady Khazanov and Levon Oganezov. September 6, 1972. Photo by Valery Shustov

TV presenter Valentina Leontieva, sports commentator Nikolay Ozerov and entertainers Gennady Khazanov and Levon Oganezov. September 6, 1972. Photo by Valery Shustov

TV presenter Valentina Leontieva, sports commentator Nikolay Ozerov and entertainers Gennady Khazanov and Levon Oganezov. September 6, 1972. Photo by Valery Shustov