Monuments reveal

Story behind monument

TV presenter Valentina Leontieva, sports commentator Nikolay Ozerov and entertainers Gennady Khazanov and Levon Oganezov. September 6, 1972. Photo by Valery Shustov