Granny’s garden. 1878. Tretyakov gallery

Granny's garden. 1878. Tretyakov gallery

Granny’s garden. 1878. Tretyakov gallery