Kirov, monument to mother

Kirov, monument to mother

Kirov, monument to mother