Kaluga. Monument to mother

Kaluga. Monument to mother

Kaluga. Monument to mother