Nizhny Novgorod, Russia. Monument to the French science fiction writer Jules Verne

Nizhny Novgorod, Russia. Monument to the French science fiction writer Jules Verne

Nizhny Novgorod, Russia. Monument to the French science fiction writer Jules Verne