French science fiction writer Jules Verne monument in Nizhny Novgorod

French science fiction writer Jules Verne monument in Nizhny Novgorod

French science fiction writer Jules Verne monument in Nizhny Novgorod