Portrait of Vera Mukhina by Mikhail Nesterov. 1940

Portrait of Vera Mukhina by Mikhail Nesterov. 1940

Portrait of Vera Mukhina by Mikhail Nesterov. 1940