V. A. Popova. The gravestone of MG Savitskaya-Burdzhalova. 1914. Marble. Moscow, Novo-Maiden Cemetery

V. A. Popova. The gravestone of MG Savitskaya-Burdzhalova. 1914. Marble. Moscow, Novo-Maiden Cemetery

V. A. Popova. The gravestone of MG Savitskaya-Burdzhalova. 1914. Marble. Moscow, Novo-Maiden Cemetery