O.V. Lepeshinskaya – Cinderella. Porcelain, 1955

O.V. Lepeshinskaya - Cinderella. Porcelain, 1955

O.V. Lepeshinskaya – Cinderella. Porcelain, 1955