Lemon big

Lemon monument in Pavlovo, 2005. Nizhny Novgorod region. Authors - teachers and students of the Pavlovo Art College

Lemon monument in Pavlovo, 2005. Nizhny Novgorod region. Authors – teachers and students of the Pavlovo Art College