nikolay-pirosmanishvili

Georgian naive painter Niko Pirosmani monuments

Nikolay Pirosmanishvili